Navigácia

Obsah

Hlavný kontrolór

Úlohy hlavného kontrolóra

  • a) vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d,
  • b) predkladá obecnému  zastupiteľstvu raz za  šesť mesiacov návrh plánu  kontrolnej činnosti,  ktorý musí  byť najneskôr  15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve  zverejnený spôsobom v obci obvyklým,
  • c) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného   účtu  obce   pred  jeho   schválením  v obecnom zastupiteľstve,
  • d) predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
  • e) predkladá  obecnému zastupiteľstvu  najmenej raz  ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,
  • f) spolupracuje   so   štátnymi   orgánmi   vo  veciach  kontroly hospodárenia  s  prostriedkami  pridelenými  obci  zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
  • g) vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon, 16g)
  • h) je  povinný  vykonať  kontrolu,  ak  ho  o  to  požiada obecné zastupiteľstvo,
  • i) plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.

Hlavný kontrolór: Bc. Milan Svitek

2016

Správa z kontrolnej činnosti za rok 2016 Stiahnuté: 151x | 09.02.2019

Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2016 Stiahnuté: 158x | 09.02.2019

2015

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2015 Stiahnuté: 141x | 09.02.2019

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2015 Stiahnuté: 143x | 09.02.2019

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2015 Stiahnuté: 142x | 09.02.2019

2012 - 2014

Plány, stanoviská, správy hlavného kontrolóra za roky 2014, 2013, 2012 Stiahnuté: 175x | 09.02.2019

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2014 Stiahnuté: 123x | 09.02.2019

2009 - 2011

Plány, stanoviská, správy hlavného kontrolóra za roky 2011, 2010, 2009 Stiahnuté: 127x | 09.02.2019

Stránka