Európska únia

Navigácia

Obsah

Malachov. Živé striebro medzi medenou Bystricou a zlatou Kremnicou

 

Monografia obce (2019) predstavuje menej známu oblasť stredného Slovenska, ktorú preslávili v stredoveku druhé najstaršie a najväčšie bane na ortuť. Člení sa na štyri tematicky odlišné kapitoly, ktoré podrobne charakterizujú obec a jej okolie a poskytujú mnohovrstvový a komplexný pohľad na toto územie. Spracovali ich 17 autori.

Prvá kapitola Krajina a obyvateľstvo opisuje fyzicko-geografické vlastnosti územia a procesy, ktoré premieňali krajinu do jej súčasnej podoby. Súčasťou týchto procesov boli aj ľudia, ktorí dané územie osídlili už v praveku a pretvárali vo svoj obraz.

Bohatstvo a rozmanitosť živej aj neživej prírody odhaľuje druhá kapitola Príroda. Podáva informácie o geologickom zložení, mapuje výskyt rastlinných a živočíšnych druhov a upozorňuje na biotopy európskeho a národného významu i na prírodné pozoruhodnosti.

Tretia kapitola Spoločnosť vykresľuje život obyvateľov obce od prvých zdokumentovaných zmienok po súčasnosť. V podkapitole História je pozornosť venovaná pravekému a včasnohistorickému osídleniu Malachova a osobitne histórii baníctva, v ktorom malo okolie Malachova od stredoveku vďaka dobývaniu „živého striebra“ – ortuti významné postavenie nielen na Slovensku, ale aj v Európe. Ďalšie časti knihy zachytávajú históriu obce a okolia v písomných prameňoch v období stredoveku a novoveku a informujú o jej vývoji  v 20. a 21. storočí. História života cirkvi je podstatná z hľadiska úlohy, ktorú táto v minulosti zohrávala v živote spoločnosti a obce. Dve svetové vojny neznamenali len strádanie a straty na ľudských životoch, ale aj koniec starých poriadkov, nové usporiadanie spoločnosti aj postavenie Slovákov vo svete. Obidve vojny sa výrazne zapísali do životov obyvateľstva v Malachove a kniha čerpá aj z osobných spomienok obyvateľov na obdobie Slovenského národného povstania, na ktorom sa mnohí muži a ženy aktívne podieľali svojou účasťou v bojoch alebo pomocou pri zásobovaní partizánov a ukrývaní hľadaných osôb. Časť Tradičná kultúra sa zameriava na zvyky Malachovčanov spojené s obdobiami roka a sviatkami či rodinnými udalosťami, na spôsoby obživy, bývanie a ľudový odev. Prvýkrát sa  väčšia pozornosť venuje aj tradičnej hudobnej kultúre. Podarilo sa tiež zdokumentovať miestne chotárne názvy a vo viacerých prípadoch aj ich pôvod. Terénny výskum týchto oblastí priniesol nové poznatky. Pridanou hodnotou monografie je aj uvádzanie prímení, z ktorých mnohé sa používajú dodnes.

Malachov je v súčasnosti známy najmä vďaka športu a ochotníckemu divadlu, čo sa odráža aj v rozsahu častí venovaných týmto dvom oblastiam v podkapitole Vzdelávanie, kultúra, šport a spolky. Sú tu však aj informácie o vývoji školstva v podmienkach obce a v širšom kontexte, ako aj o amatérskych a profesionálnych výtvarných umelcoch, ktorých život a tvorba je spätá s obcou.  Dnešný spoločenský, kultúrny, športový aj hospodársky život obce rovnako ako v minulosti obohacujú rozličné spolky a združenia. Monografia prináša pohľad na ich  pestré aktivity. Jedným zo zaujímavých výsledkov je vybudovanie Malachovských náučných chodníkov (prírodovedný, banský, historický), ktoré využívajú polohu obce v krásnom prírodnom prostredí. Vďaka ich činnosti je obec stále živá a atraktívna, čo zavážilo aj pri získaní titulu Naj dedinka Slovenska 2014.

Textovú časť monografie spestruje vyše 930 fotografi a obrazových dokumentov a dopĺňa ju aj štvrtá kapitola Súčasnosť obce a okolia vo fotografii. V prílohách sú uvedené ďalšie zaujímavé informácie k niektorým témam vo forme zoznamov.

Kniha vzdáva hold kráse krajiny, húževnatosti a činorodosti tunajšieho obyvateľstva, preto je „živé striebro“ v jej názve naozaj priliehavou metaforou.

Pre záujemcov je k dispozícii na Obecnom úrade v Malachove.


monografia