Európska únia

Navigácia

Obsah

Starosta

Funkcia starostu je budovaná na monokratickom princípe. Na rozdiel od obecného zastupiteľstva, ktoré je typickým kolektívnym orgánom, rozhodujúcim v zbore.

Starosta nie je členom obecného zastupiteľstva a nie je ním ani volený. Má samostané a nezávislé postavenie vyplyvajúce z platnej právnej úpravy.

Starosta nie je zamestnancom obce a voľbou do funkcie sa mu nezakladá pracovno-právny vzťah k obci.

"Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecné záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia."
(sľub starostu obce)

Starostka obce:

RNDr. Lucia Ferenc Gajdúšková, (Nezávislá kandidátka)
e-mail: starosta@malachov.sk

starostka