Európska únia

Navigácia

Obsah

Starosta

Funkcia starostu je budovaná na monokratickom princípe. Na rozdiel od obecného zastupiteľstva, ktoré je typickým kolektívnym orgánom, rozhodujúcim v zbore.

Starosta nie je členom obecného zastupiteľstva a nie je ním ani volený. Má samostané a nezávislé postavenie vyplyvajúce z platnej právnej úpravy.

Starosta nie je zamestnancom obce a voľbou do funkcie sa mu nezakladá pracovno-právny vzťah k obci.

"Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecné záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia."
(sľub starostu obce)

Starosta obce:

Ing. Martin Pál, (Demokratická strana)

tel. kontakt: 0915 435 267
e-mail: starosta@malachov.sk