Navigácia

Obsah

Hlavný kontrolór

Úlohy hlavného kontrolóra

  • a) vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d,
  • b) predkladá obecnému  zastupiteľstvu raz za  šesť mesiacov návrh plánu  kontrolnej činnosti,  ktorý musí  byť najneskôr  15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve  zverejnený spôsobom v obci obvyklým,
  • c) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného   účtu  obce   pred  jeho   schválením  v obecnom zastupiteľstve,
  • d) predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
  • e) predkladá  obecnému zastupiteľstvu  najmenej raz  ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,
  • f) spolupracuje   so   štátnymi   orgánmi   vo  veciach  kontroly hospodárenia  s  prostriedkami  pridelenými  obci  zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
  • g) vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon, 16g)
  • h) je  povinný  vykonať  kontrolu,  ak  ho  o  to  požiada obecné zastupiteľstvo,
  • i) plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.

Hlavný kontrolór: Bc. Milan Svitek

2021

Návrh plánu kontrol na II. polrok 2021 Stiahnuté: 21x | 03.06.2021

Plán kontrol na I. polrok 2021 Stiahnuté: 37x | 23.03.2021

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok Stiahnuté: 16x | 08.07.2021

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu 2020 Stiahnuté: 22x | 03.06.2021

2018 - 2020

Návrh plánu kontrol na II. polrok 2020 Stiahnuté: 102x | 17.06.2020

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019 Stiahnuté: 145x | 25.06.2019

Plán kontrol I. polrok 2019 Stiahnuté: 138x | 06.05.2019

Plán kontrol na I. polrok 2020 Stiahnuté: 99x | 12.12.2019

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2018 Stiahnuté: 160x | 09.02.2019

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2018 Stiahnuté: 164x | 09.02.2019

Správa z kontrolnej činnosti za rok 2020 Stiahnuté: 30x | 23.03.2021

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu 2018 Stiahnuté: 177x | 06.05.2019

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu 2019 Stiahnuté: 27x | 07.09.2021

Stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2018 - 2020 Stiahnuté: 165x | 09.02.2019

2017 - 2019

Plán kontrol na II. polrok 2017 Stiahnuté: 155x | 09.02.2019

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2017 Stiahnuté: 153x | 09.02.2019

Správa z kontrolnej činnosti za rok 2017 Stiahnuté: 159x | 09.02.2019

Stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2017 - 2019 Stiahnuté: 148x | 09.02.2019

Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2017 Stiahnuté: 152x | 09.02.2019

2016

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2016 Stiahnuté: 142x | 09.02.2019

Stránka