Navigácia

Obsah

Hlavný kontrolór

Úlohy hlavného kontrolóra

  • a) vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d,
  • b) predkladá obecnému  zastupiteľstvu raz za  šesť mesiacov návrh plánu  kontrolnej činnosti,  ktorý musí  byť najneskôr  15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve  zverejnený spôsobom v obci obvyklým,
  • c) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného   účtu  obce   pred  jeho   schválením  v obecnom zastupiteľstve,
  • d) predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
  • e) predkladá  obecnému zastupiteľstvu  najmenej raz  ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,
  • f) spolupracuje   so   štátnymi   orgánmi   vo  veciach  kontroly hospodárenia  s  prostriedkami  pridelenými  obci  zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
  • g) vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon, 16g)
  • h) je  povinný  vykonať  kontrolu,  ak  ho  o  to  požiada obecné zastupiteľstvo,
  • i) plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.

Hlavný kontrolór: Bc. Milan Svitek

2021

Plán kontrol na I. polrok 2021 Stiahnuté: 4x | 23.03.2021

2018 - 2020

Návrh plánu kontrol na II. polrok 2020 Stiahnuté: 79x | 17.06.2020

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019 Stiahnuté: 122x | 25.06.2019

Plán kontrol I. polrok 2019 Stiahnuté: 120x | 06.05.2019

Plán kontrol na I. polrok 2020 Stiahnuté: 80x | 12.12.2019

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2018 Stiahnuté: 137x | 09.02.2019

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2018 Stiahnuté: 141x | 09.02.2019

Správa z kontrolnej činnosti za rok 2020 Stiahnuté: 4x | 23.03.2021

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu 2018 Stiahnuté: 147x | 06.05.2019

Stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2018 - 2020 Stiahnuté: 141x | 09.02.2019

2017 - 2019

Plán kontrol na II. polrok 2017 Stiahnuté: 135x | 09.02.2019

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2017 Stiahnuté: 131x | 09.02.2019

Správa z kontrolnej činnosti za rok 2017 Stiahnuté: 135x | 09.02.2019

Stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2017 - 2019 Stiahnuté: 125x | 09.02.2019

Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2017 Stiahnuté: 129x | 09.02.2019

2016

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2016 Stiahnuté: 122x | 09.02.2019

Správa z kontrolnej činnosti za rok 2016 Stiahnuté: 132x | 09.02.2019

Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2016 Stiahnuté: 140x | 09.02.2019

2015

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2015 Stiahnuté: 129x | 09.02.2019

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2015 Stiahnuté: 132x | 09.02.2019

Stránka