Európska únia

Obsah

Komisie

Komisie sú poradné, iniciatívne alebo kontrolné orgány obecného zastupiteľstva. Sú organizačnou formou zapojenia odborníkov do predrozhodovacej fázy obecného zastupiteľstva. 
Členov komisií volí obecné zastupiteľstvo spomedzi poslancov a ďaľších ôsob (nemusia byť obyvatelia obce).
Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.
Zásady ich rokovania a uznášania môžu byť upravené v samostatnom "Rokovaciom poriadku pre komisie obecného zastupteľstva".
Najbežnejšie sú komisie: finančná, legislatívna, podnikania, výstavby, územného plánovania a ochrany životného prostredia, sociálna, bytová, ochrany verejného poriadku, vzdelávania, kultúry a športu, mandátová.

 

Komisie obecného zastupiteľstva:

Finančná
predseda: Ing. Jozef Vavrek
členovia: Ing. Radomír Brieda, Bc. Lenka Kapustová 

Kultúrna
predseda: Ing. Martin Pál  
členovia: Eva Gajdúšková, Žofia Štulajterová

Ochrany verejného záujmu
predseda: Jaroslava Steinsdorferová
členovia: Bc. Lenka Kapustová, Maroš Mojžiš, Zuzana Púpavová

Verejného poriadku
predseda: Bc. Lenka Kapustová 
členovia: Maroš Mojžiš, Jaroslava Steinsdorferová, MgrLuboslava Kubišová PhD.

Stavebná
predseda: Žofia Štulajterová  
členovia: Maroš Mojžiš, Ing. Martin Pál, Ing. Peter Necpál, Katarína Kubišová  

Športová
predseda: Ing. Radomír Brieda
členovia: Ing. Jozef Vavrek, Ing. Martin Pál

Sociálna
predseda: Bc. Lenka Kapustová
členovia: Katarína Bedríková, Lívia Krnáčová, Anna Sedíleková, Anna Klačanová

Dočasná komisia pre územný plán

Predseda - Žofia Štulajterová

Členovia - RNDr. Vladimír Druga, Mgr. Ľuboslava Kubišová, PhD.

 

Rokovací poriadok finančnej komisie Stiahnuté: 162x | 15.02.2019

Rokovací poriadok komisie verejného poriadku Stiahnuté: 144x | 15.02.2019

Rokovací poriadok stavebnej komisie Stiahnuté: 175x | 15.02.2019

Úlohy komisie verejeného poriadku Stiahnuté: 161x | 15.02.2019

Úlohy stavebnej komisie Stiahnuté: 168x | 15.02.2019

Zápisnica č.6 zo zasadnutia stavebnej komisie Stiahnuté: 158x | 20.06.2019

Zásady pre činnosť komisií zriadených OZ Stiahnuté: 158x | 15.02.2019

Stránka

  • 1