Európska únia

Obsah

Komisie

Komisie sú poradné, iniciatívne alebo kontrolné orgány obecného zastupiteľstva. Sú organizačnou formou zapojenia odborníkov do predrozhodovacej fázy obecného zastupiteľstva. 
Členov komisií volí obecné zastupiteľstvo spomedzi poslancov a ďaľších ôsob (nemusia byť obyvatelia obce).
Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.
Zásady ich rokovania a uznášania môžu byť upravené v samostatnom "Rokovaciom poriadku pre komisie obecného zastupteľstva".
Najbežnejšie sú komisie: finančná, legislatívna, podnikania, výstavby, územného plánovania a ochrany životného prostredia, sociálna, bytová, ochrany verejného poriadku, vzdelávania, kultúry a športu, mandátová.

 

Komisie obecného zastupiteľstva:

Finančná komisia
predseda: Ing. Jozef Vavrek
členovia: Steinsdorferová Jaroslava, Mgr. Ferenc Róbert

Komisia športu, kultúry a školstva
predseda: Slivka Ondrej
členovia: Ing. Jozef Vavrek, Jozef Kozák

Komisia verejného záujmu
predseda: Mgr. Ferenc Róbert
členovia: Steinsdorferová Jaroslava, Slivka Ondrej

Komisia verejného poriadku
predseda: Žofia Štulajterová
členovia: Jaroslava Steinsdorferová, Bc. Lenka Kapustová

Stavebná komisia
predseda: Kozák Jozef  
členovia: Mgr. Ferenc Róbert, Slivka Ondrej

Sociálna komisia
predseda: Bc. Lenka Kapustová
členovia: Steinsdorferová Jaroslava, Štulajterová Žofia

 

Rokovací poriadok finančnej komisie Stiahnuté: 180x | 15.02.2019

Rokovací poriadok komisie verejného poriadku Stiahnuté: 163x | 15.02.2019

Rokovací poriadok stavebnej komisie Stiahnuté: 189x | 15.02.2019

Úlohy komisie verejeného poriadku Stiahnuté: 178x | 15.02.2019

Úlohy stavebnej komisie Stiahnuté: 186x | 15.02.2019

Zápisnica č.6 zo zasadnutia stavebnej komisie Stiahnuté: 172x | 20.06.2019

Zásady pre činnosť komisií zriadených OZ Stiahnuté: 176x | 15.02.2019

Stránka

  • 1