Európska únia

Navigácia

Obsah

Občianske združenie Malachovská dolina

Ciele združenia:OZ
  • podpora a rozvoj komunitného života v obci Malachov v oblasti kultúry, vzdelania, športu, cestovného ruchu a turizmu,
  • skvalitnenie života občanov a návštevníkov obce a podiel na dosiahnutí trvalo udržateľného rozvoja obce,
  • rozvoj občianskeho života, spolkovej činnosti,
  • organizovanie, prípadne spoluorganizovanie trvalých, periodických a jednorázových kultúrno-spoločenských, športových akcií a iných akcií, propagujúcich a prezentujúcich záujmové, územie doma i v zahraničí,
  • ochrana tradícií, kultúrnych hnuteľných a nehnuteľných pamiatok, historických a duchovných hodnôt,
  • práca s deťmi a mládežou,
  • skrášľovanie a zviditeľňovanie obce, jej propagácia,
  • sprostredkovanie výmeny informácií a prenosu skúseností z iných občianskych združení.
Orgány združenia:

Výbor OZ Malachovská dolina:
Predseda:  Milan Smolík

Členovia: PhDr. Marianna Bárdiová, PhD., tajomníčka

RNDr. Vladimír Druga
RNDr.  Adam Lichý, PhD.

Žofia Štulajterová

      
Revízna komisia: 
Predseda: Ing. Lucia Kapustová
Členovia:  Zuzana Plajová
                 Katarína Bedríková

Hospodárka: Bc. Lenka Kapustová

Domovská webová stránka: http://malachovska-dolina.webnode.sk/