Európska únia

Navigácia

Obsah

Zasadnutia

Obecné zastupiteľstvo sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Jeho zasadnutie zvoláva a vedie starosta, ak tento zákon neustanovuje inak. Prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva zvoláva starosta zvolený v predchádzajúcom volebnom období tak, aby sa uskutočnilo do 30 dní od vykonania volieb.

Ak požiada o zvolanie zasadnutia obecného zastupiteľstva aspoň tretina poslancov obecného zastupiteľstva, starosta zvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva do 10 dní od doručenia žiadosti na jeho konanie, ak žiadosť neobsahuje iný termín.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva možno uskutočniť aj vtedy , ak ho starosta nezvolá; v takomto prípade ho môže zvolať zástupca starostu alebo iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom.

Návrh programu rokovania sa oznamuje a zverejňuje na úradnej tabuli aspoň tri dni pred zasadnutím obecného zastupiteľstva alebo, ak ide o mimoriadne zasadnutie, aspoň 24 hodín pred jeho konaním.

Obecné zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore. Spôsobilé rokovať a uznášať sa je vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Na prijatie uznesenia obecného zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov, na prijatie nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov.

Ak obecné zastupiteľstvo nie je spôsobilé rokovať a uznášať sa, starosta zvolá do 14 dní nové zasadnutie.

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva - tu ku stiahnutiu .doc, 115,5 kB

Dodatok č.1 k Rokovaciemu poriadku - tu ku stiahnutiu .doc, 77,5 kB

 

2022

2022

Uznesenia z II. zasadnutia OZ zo dňa 07.12.2022 Stiahnuté: 41x | 09.12.2022

Nahrávka z II. zasadnutia OZ zo dňa 07.12.2022 Stiahnuté: 20x | 09.12.2022

Zápisnica z I. ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malachov zo dňa 28.11.2022 Stiahnuté: 27x | 05.12.2022

Uznesenia z I. ustanovujúceho zasadnutia OZ zo dňa 28.11.2022 Stiahnuté: 35x | 07.12.2022

Nahrávka z I. ustanovujúceho zasadnutia OZ zo dňa 28.11.2022 Stiahnuté: 23x | 29.11.2022

Zápisnica z XXVII. zasadnutia OZ zo dňa 26.10.2022 Stiahnuté: 40x | 02.11.2022

Uznesenie z XXVII. zasadnutia OZ zo dňa 26.10.2022 Stiahnuté: 23x | 31.10.2022

Nahrávka zo zasadnutia OZ zo dňa 26.10.2022 Stiahnuté: 23x | 27.10.2022

Zápisnica z XXVI. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malachov zo dňa 14.09.2022 Stiahnuté: 43x | 20.09.2022

Uznesenia z XXVI. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malachov zo dňa 14.09.2022 Stiahnuté: 45x | 28.09.2022

Nahrávka zo zasadnutia OZ zo dňa 14.09.2022 Stiahnuté: 36x | 16.09.2022

Zápisnica z XXV. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malachov zo dňa 22.06.2022 Stiahnuté: 74x | 04.07.2022

Uznesenie z XXV. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malachov zo dňa 22.06.2022 Stiahnuté: 71x | 23.06.2022

Nahrávka zo zasadnutia OZ zo dňa 22.06.2022 Stiahnuté: 46x | 23.06.2022

Zápisnica z XXIV. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malachov zo dňa 27.04.2022 Stiahnuté: 66x | 06.05.2022

Uznesenie z XXIV. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malachov zo dňa 27.04.2022 Stiahnuté: 60x | 29.04.2022

Nahrávka zo zasadnutia OZ zo dňa 27.04.2022 Stiahnuté: 59x | 28.04.2022

Zápisnica z XXIII. zasadnutia OZ zo dňa 23.02.2022 Stiahnuté: 73x | 15.03.2022

Uznesenie z XXIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malachov zo dňa 23.02.2022 Stiahnuté: 112x | 24.02.2022

Nahrávka č. 2 zo zasadnutia OZ zo dňa 23.02.2022 Stiahnuté: 77x | 24.02.2022

Stránka