Navigácia

Obsah

Obec Malachov zastúpená starostkou RNDr. Luciou Ferenc Gajdúškovou a v zastúpení odborne spôsobilej osoby vykonávať obstarávateľskú činnosť územnoplánovacej dokumentácie, v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, § 4 ods. 3 písm. j) a v súlade s §21 zákona, ods.3, zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších zmien a doplnkov,

o z n a m u j e

dotknutým orgánom štátnej správy, dotknutému samosprávnemu kraju, dotknutým obciam, dotknutým právnickým a fyzickým osobám a verejnosti, ktorých práva a právom chránené záujmy môžu byť dotknuté, že v lehote

od 16. septembra 2020 do 17. októbra 2020

sa môžu oboznámiť s „Konceptom Územného plánu obce Malachov,“  do ktorého je možné nahliadnuť na obecnom úrade – v kancelárii starostky obce, so sídlom v budove Obecného úradu v Malachove, v úradných hodinách. Koncept územného plánu je zverejnený na webovej stránke obce obec-2/uzemny-plan/

V súlade s § 21 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších zmien a doplnkov, verejnosť je oprávnená podať pripomienky k „Konceptu Územnému plánu obce Malachov“ do 30 dní odo dňa oznámenia a dotknuté obce, dotknutý samosprávny kraj a orgány štátnej správy môžu oznámiť svoje stanoviská k návrhu zadania do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia. Písomné vyjadrenia je možné zasielať poštou na adresu: Obecný úrad Malachov, Ortútska cesta 145, 974 05 Malachov, alebo v elektronickej forme na emailovú adresu: ou@malachov.sk

Ak sa dotknuté orgány a verejnosť nevyjadrí v určenej lehote, predpokladá sa, že nemá pripomienky k „Konceptu Územnému plánu obce Malachov“.

Prerokovanie územnoplánovacej dokumentácie „Koncept Územnému plánu obce Malachovdotknutými orgánmi štátnej správy, dotknutým samosprávnym krajom, dotknutými obcami, právnickými a fyzickými osobami, so všeobecne zrozumiteľným výkladom spracovateľa sa uskutoční:


v utorok 6. októbra 2020 o 10:00 hod.
v zasadačke Obecného úradu obce Malachov

na adrese: Ortútska cesta 145, 974 05 Malachov
 

Verejné prerokovanie územnoplánovacej dokumentácie „Koncept Územnému plánu obce Malachovverejnosťou, so všeobecne zrozumiteľným výkladom spracovateľa sa uskutoční:


v utorok 6. októbra 2020 o 16:00 hod.
v sále Kultúrneho domu obce Malachov

                                                             na adrese: Ortútska cesta 145, 974 05 Malachov

 

Predĺženie lehoty na podanie pripomienky k ÚPN obce Malachov.pdf (314.05 kB)

Oznámenie o prerokovaní konceptu
 

 

Zverejnenie Konceptu územného plánu obce Malachov:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-malachov-1

Územný_plán_Malachov_Koncept

1_Širšie_vzťahy_50000_rotated.pdf

2.1_Komplex_10000_rotated.pdf

2.2_Tech.vybavenie_10000_rotated.pdf

2.3_Priroda_10000_rotated.pdf

3.1-A_Komplex_5000_rotated.pdf

3.1-B_Komplex_5000_rotated.pdf

3.2_Tech.vybavenie_5000_rotated.pdf

3.3-A_Poda_5000_rotated.pdf

3.3-B_Poda_5000_rotated.pdf

3.4_VPS_5000_rotated.pdf

 

Vážení občania, nakoľko pripravujeme územný plán obce, upozorňujeme budúcich stavebníkov, ktorí majú zámer stavať v našej obci, aby sa vopred informovali na obenom úrade, či zamýšľaný pozemok bude vhodný ako stavebný pozemok. Zároveň odporúčame oboznámiť sa s regulatívami pre stavbu rodinného domu. Návrh regulatívov je k dispozícii k nahliadnutiu. Svoje prípadné pripomienky, návrhy, postrehy, doplnenia prosím posielajte elektronicky na ou@malachov.sk

Návrh regulatívov pre stavbu rodinného domu aj s prílohami:

Navrhované regulatívy pre stavbu domov v Malachove

Príloha č. 1 - Prvky tradičnej architektúry

Príloha č. 2 - Odporúčané stavby

Príloha č. 3 - Ploty a oporné múry

Príloha č. 4 - Ochranné pásmo cintorína

 

Infraštruktúra:

 - Územie pre výstavbu - zmeny a doplnky č. 4 (ZaD č. 4) - Dolné Močiare - tu ku stiahnutiu .pdf, 339,38 kB

 - Územia pre výstavbu - zmeny a doplnky č. 5 (ZaD č. 5) - Záhumnie, Medvedica - tu ku stiahnutiu .pdf, 149,86 kB; tu ku stiahnutiu - .pdf, 204,1 kB; tu ku stiahnutiu .pdf, 177,32 kB