Európska únia

Navigácia

Obsah

Zákon o obecnom zriadení

Zo zákona o obecnom zriadení:

Obec  je  samostatný  územný  samosprávny  a správny celok Slovenskej  republiky; združuje  osoby,  ktoré  majú na  jej území trvalý  pobyt. 1) Obec  je právnickou  osobou, ktorá  za podmienok ustanovených  zákonom  samostatne  hospodári  s  vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.

Základnou   úlohou   obce   pri   výkone   samosprávy   je starostlivosť  o  všestranný  rozvoj  jej  územia  a o potreby jej obyvateľov.  Obci pri  výkone samosprávy  možno ukladať povinnosti a obmedzenia len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy. 1a)

Obec  má  právo  združovať  sa  s  inými  obcami  v záujme dosiahnutia spoločného prospechu.

Úplné znenie zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení