Navigácia

Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia

Normotvorná činnosť obecného zastupiteľstva

Normotvorná činnosť obecného zastupiteľstva spočíva v tom, že môže vydávať všeobecné záväzné nariadenia (ďalej "VZN" alebo len "nariadenia")

VZN sú "miestne zákony", ktoré na území obce upravujú práva a povinnosti fyzických a právnických osôb, súvisiace: splnením úloh územnej samosprávy; s plnením úloh preneseného výkonu štátnej správy.

VZN vo veciach územnej samosprávy sú VZN v oblastiach: hospodárenie s majetkom obce; správa obecného cintorína; správa trhovísk; určovanie času predaja v obchode a času prevádzky služieb; schvaľovanie územno-plánovacej dokumentácie a jednotlivých zón v nej

VZN na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy sem patria napr. VZN v oblastiach: chov psov, evidencia hospodárskych zvierat; určenie zátopového územia pri drobných vodných tokoch na návrh správcu toku

Platnosť VZN; podmienkou platnosti VZN je jeho vyvesenie, ktoré sa vykoná vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na internetovej stránke v istej lehote, ak ju má obec zriadenú. Dňom vyvesenia začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej sa môžu k návrhu nariadenia uplatniť pripomienky.

Účinnosť VZN; podmienkou účinnosti je jeho vyhlásenie. Vyhlásenie sa vykoná vyvesením nariadenia na úradnej tabuli v obci najmenej na 15 dní.

 • VZN č. 113/2019 obce Malachov o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky VZN č. 113/2019 obce Malachov o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
 • Dodatok č. 2 k VZN č. 112/2016 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa v centre voľného času Dodatok č. 2 k VZN č. 112/2016 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa v centre voľného času
 • Dodatok č 2. k VZN č. 96/2013 obce Malachov o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia Dodatok č. 2VZN č. 96/2013 obce Malachov o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia
 • Dodatok č. 1 k VZN č. 96/2013 obce Malachov o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia Dodatok č 1. k VZN č. 96/2013 obce Malachov o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia
 • Dodatok č. 3 k VZN č. 101/2015 o zmene všeobecne záväzného nariadenia č. 101/2015 z 29.01.2015 o dotácii na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia Dodatok č. 3 k VZN č. 101/2015o zmene všeobecne záväzného nariadenia č. 101/2015 z 29.01.2015 o dotácii na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia
 • Dodatok č. 1 k VZN č. 112/2016 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa v centre voľného času Dodatok č. 1 k VZN č. 112/2016 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa v centre voľného času
 • VZN č. 112/2016 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa v centre voľného času VZN č. 112/2016 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa v centre voľného času
 • Dodatoku č. 2 k VZN č. 101/2015 o zmene všeobecne záväzného nariadenia č. 101/2015 z 29.01.2015 o dotácii na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia Dodatok č. 2 k VZN č. 101/2015 o zmene všeobecne záväzného nariadenia č. 101/2015 z 29.01.2015 o dotácii na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia
 • VZN č. 111/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky VZN č. 111/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
  školskej dochádzky
 • VZN č. 110/2015 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb VZN č. 110/2015 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
 • VZN č. 109/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady VZN č. 109/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 • Prílohy k VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Prílohy k VZN č. 109/2015
 • VZN č. 108/2015 o nakladaní s komunálnym odpadom VZN č. 108/2015 o nakladaní s komunálnym odpadom
 • VZN č. 107/2015 o umiestňovaní volebných plagátov VZN č. 107/2015 o umiestňovaní volebných plagátov
 • VZN č. 106/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach VZN č. 106/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
 • VZN č. 105/2015 Trhový poriadok VZN č. 105/2015 Trhový poriadok
 • Dodatok č. 1 k VZN č. 101/2015 o dotácií na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia Dodatok č. 1 k VZN č. 101/2015 o dotácií na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia
 • VZN č. 104/2015 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce VZN č. 104/2015 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce
 • VZN č. 103/2015 o vodení psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov VZN č. 103/2015 o vodení psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov
 • VZN č. 102/2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa v centre voľného času na rok 2015 VZN č. 102/2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa v centre voľného času na rok 2015
 • VZN č. 101/2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2015 VZN č. 101/2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa
  materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2015
 • VZN č. 100/2014 (zrušené)
 • Dodatok č. 1 k VZN č. 91/2011 o prevádzkovom poriadku pohrebiska v obci Malachov Dodatok č. 1 k VZN č. 91/2011 o prevádzkovom poriadku pohrebiska v obci Malachov
 • VZN č. 99/2013 (zrušené)
 • VZN č. 98/2013 (zrušené)
 • obce Malachov, ktorými sa vyhlasujú záväzné časti územného plánu aglomerácie Banská Bystrica podľa zmien a doplnkov č. 5 obce Malachov VZN č. 97/2013 obce Malachov, ktorými sa vyhlasujú záväzné časti územného plánu aglomerácie Banská Bystrica podľa zmien a doplnkov č. 5 obce Malachov
  Prílohy k VZN č. 97/2013: Základné údaje riešeného územia, Záber polnohospodárskej pôdy, Záber polnohospodárskej pôdy Medvedica, Výkres riešeného územia detail 1, Výkres riešeného územia detail 2
 • VZN č. 96/2013 obce Malachov o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia
 • VZN č. 95/2013 (zrušené)
 • VZN č. 94/2012 (zrušené)
 • VZN č. 93/2012 obce Malachov o poskytovaní opatrovateľskej služby VZN č. 93/2012 obce Malachov o poskytovaní opatrovateľskej služby
 • VZN č. 92/2011 (zrušené)
 • VZN č.91/2011 obce Malachov o prevádzkovom poriadku pohrebiska VZN č. 91/2011 obce Malachov o prevádzkovom poriadku pohrebiska
 • VZN č. 90/2011 obce Malachov o dočasnom obmedzení alebo zákaze pitnej vody v čase jej nedostaku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd VZN č. 90/2011 obce Malachov o dočasnom obmedzení alebo zákaze pitnej vody v čase jej nedostaku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd
 • VZN č. 89/2011 Obce Malachov, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti ÚPN A B.B., Zmeny a doplnky XXXVI. etapa lokalita č. 183 Malachov - Dolné Močare VZN č.89/2011 obce Malachov, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti ÚPN A B.B., Zmeny a doplnky XXXVI. etapa lokalita č. 183 Malachov - Dolné Močare
 • VZN č. 88/2011 (rozpočet obce 2011)
 • VZN č. 87/2010 obce Malachov o spôsobe vykonania miestneho referenda VZN č. 87/2010 obce Malachov o spôsobe vykonania miestneho referenda
 • VZN č. 86/2010 Smernica o vybavovaní sťažností VZN č. 86/2010 Smernica o vybavovaní sťažností
 • VZN č. 85/2010 Rokovací poriadok VZN č. 85/2010 Rokovací poriadok
 • VZN č. 84/2010 Štatút obce VZN č. 84/2010 Štatút obce
 • VZN č. 83 Dodatok č. 1 K VZN č. 79/2009 VZN č. 83/2010 Dodatok č.1 k VZN č. 79/2009
 • VZN č. 82/2010 Dodatok č. 1 k VZN č. 80/2009 VZN č. 82/2010 Dodatok č.1 k VZN č. 80/2009
 • VZN č.81/2009 (rozpočet obce 2010)
 • VZN č. 80/2009 (zrušené)
 • VZN č. 79/2009 (zrušené)
 • VZN č. 78/2009 (zrušené)
 • VZN-77-2009 (zrušené)
 • VZN-76-2008 (rozpočet obce 2009)
 • VZN-75-2008 (zrušené)
 • VZN-74-2007 (rozpočet obce 2008)
 • VZN-73-2007 (zrušené)
 • VZN-72-2007 ktorým sa vyhlasujú záväzné časti územného plánu aglomerácie Banská Bystrica, časť pre územie obce Malachov (79) KB
 • VZN -71-2006 (rozpočet obce 2007)
 • Smernica č.70/2006 o postupe obce Malachov pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou v rámci verejného obstarávania (40) KB
 • VZN-69-2006 elektroodpady.dodatok k VZN-45-2003 (39) KB
 • VZN-68-2006 (zrušené)
 • VZN-67- 2006 o poskytovaní príspevku na podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa (67) KB
 • VZN-66-2006 dodatok k VZN-40-2003 (zrušený)
 • VZN-65-2005 (rozpočet obce 2006)
 • VZN-64-2005 (zrušené)
 • VZN-63-2005 Požiarny poriadok obce (129) KB
 • VZN-62-2005 (zrušené)
 • VZN-61-2005 (zrušené)
 • VZN-60-2004 (zrušené)
 • VZN-59-2004 (rozpočet obce 2005)
 • VZN-58-2004 (doplnok č.2 -148/2004 k územnému plánu aglomerácie B. VZN-58-2004 (doplnok č.2 -148/2004 k územnému plánu aglomerácie B.B.)
 • VZN-57-2004(zrušené)
 • VZN-56-2004 (zrušené)
 • VZN-55-2004 dodatok k VZN-40-2003 (zrušené)
 • VZN-54-2004 dodatok k VZN-39-2003 (zrušené)
 • VZN-53-2004 dodatok k VZN-51-2004 (zrušené)
 • VZN-52-2004 dodatok k VZN-47-2003 o správe cintorínov (37) KB
 • VZN-51-2004 dodatok k VZN-45-2003 (zrušené)
 • VZN-50-2004 (zrušené)
 • VZN-49-2004 o úhrade za sociálnu pomoc poskytnutú obcou (47) KB
 • VZN-48-2004 (rozpočet 2004)
 • VZN-47-2003 o správe cintorínov (61) KB
 • VZN-46-2004 (zrušené)
 • VZN-45-2003 (zrušené)
 • VZN-44-2003 (zrušené)
 • VZN-43-2003 o vodení psa mimo chovného priestoru (44) KB
 • VZN-42-2003 o symboloch obce a ich používaní (57) KB
 • VZN -41-2003 (zrušené)
 • VZN-40-2003 (zrušené)
 • VZN-39-2003 (zrušené)
 • VZN-38-2003 (zrušené)