Európska únia

Navigácia

Obsah

Normotvorná činnosť obecného zastupiteľstva

Normotvorná činnosť obecného zastupiteľstva spočíva v tom, že môže vydávať všeobecné záväzné nariadenia (ďalej "VZN" alebo len "nariadenia")

VZN sú "miestne zákony", ktoré na území obce upravujú práva a povinnosti fyzických a právnických osôb, súvisiace: splnením úloh územnej samosprávy; s plnením úloh preneseného výkonu štátnej správy.

VZN vo veciach územnej samosprávy sú VZN v oblastiach: hospodárenie s majetkom obce; správa obecného cintorína; správa trhovísk; určovanie času predaja v obchode a času prevádzky služieb; schvaľovanie územno-plánovacej dokumentácie a jednotlivých zón v nej

VZN na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy sem patria napr. VZN v oblastiach: chov psov, evidencia hospodárskych zvierat; určenie zátopového územia pri drobných vodných tokoch na návrh správcu toku

Platnosť VZN; podmienkou platnosti VZN je jeho vyvesenie, ktoré sa vykoná vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na internetovej stránke v istej lehote, ak ju má obec zriadenú. Dňom vyvesenia začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej sa môžu k návrhu nariadenia uplatniť pripomienky.

Účinnosť VZN; podmienkou účinnosti je jeho vyhlásenie. Vyhlásenie sa vykoná vyvesením nariadenia na úradnej tabuli v obci najmenej na 15 dní. 

VZN č. 129-2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ ŠZ a CVČ na rok 2023.docx (21.67 kB)

Dodatok č. 1_VZN_126_2021.pdf (211.15 kB)

VZN č. 128-2022 o nakaldaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmina území obce Malachov.pdf (809.82 kB)

VZN č. 127 - 2022 o daniach prijaté zmeny.pdf (221.83 kB)

VZN č. 126 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ ŠZ a CVČ na rok 2022.pdf (321.3 kB)

VZN č 125 o udelovani oceneni 1.pdf (257.46 kB)

VZN o určení školských obvodov 124-2021.pdf (231.66 kB)

VZN 123-2021 o určení spádovej materskej školy.pdf (319.39 kB)

VZN_122_2021 o podmienkach poskytovania dotacie z rozpoctu obce.pdf (444.44 kB)

VZN o evidencii pamätihodností.pdf (494.64 kB)

VZN stravovanie a poplatky ZS s MS 1.9.21.pdf (400.49 kB)

       VZN-119 o nakladaní s odpadmi 1.pdf (677.85 kB)

      dodatok č.1 k VZN č. 115-2019.pdf (230.04 kB)

        Dodatok č. 3 k VZN č. 96-2013.pdf (435.34 kB)

      *  VZN o prevádzkovom poriadku na cintoríne 118-2020.pdf (1000.4 kB)