Európska únia

Navigácia

Obsah

Verejné obstarávanie

Obec Malachov a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ako verejný obstarávateľ je podľa § 7 ods. 1 písm. b), zákona NR SR č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom, ktorý je povinný pri zadávaní zákaziek postupovať podľa príslušných ustanovení citovaného zákona.

Verejné obstarávanie predstavuje postupy, ktorými sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb, koncesia a súťaž návrhov.

Smernica Verejné obstarávanie 2017 - tu ku stiahnutiu .pdf, 4,15 MB

Smernica č. 2/2019 o postupe obce Malachov pri verejnom obstarávaní - smernica o VO 2019

Výzva na predloženie cenovej ponuky na vypracovanie Urbanistickej štúdie obytnej zóny s názvom "Urbanistická štúdia Malachov - Dolné a Horné Močare"

Výzva na predkladanie ponúk-UŠ Malachov (302.68 kB)

Príloha č.1 a 2 k Výzve na predloženie CP. (19.08 kB)

UŠ Dolné a Horné Močare-ZADANIE (2.12 MB)

 

Oznamenie o zacati obstaravania Urbanistickej studie- Dolne Mocare

Oznamenie o zacati obstaravania Urbanistickej studie- Dolne Mocare (298.66 kB)

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Oprava miestnych komunikácií v obci Malachov

Výzva na predloženie ponuky_oprava miestnych komunikacii_Malachov (67.5 kB)

Príloha č. 1 k výzve na predloženie ponuky_oprava miestnych komunikacii_Malachov (39.95 kB)

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Kontajnerové stojiská

Výzva na redloženie cenovej ponuky - Kontajnerové stojiská (618.95 kB)

príloha č. 1 - kontajnerové stojiská (366.49 kB)

 

Zimná údržba miestnych komunikácií a odstavných plôch na území obce Malachov

Vyzva_§ 117_zimna udrzba_2021_22_Malachov.docx (48.01 kB)

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky k zákazke - Rekonštrukcia bleskozvodového zariadenia

Výzva na predloženie ponuky_bleskozvod_Malachov.doc (78 kB)

 

Výzva na predloženie ponuky k zákazke - Rozšírenie verejného osvetlenia v obci Malachov - I. etapa

Výzva na predloženie ponuky_VO_I.etapa_Malachov (68.5 kB)

SPRAVA Malachov VO BUBNIAK (91.5 kB)

Stavebne povolenie - Verejné osvetlenie Malachov (8.11 MB)

VO-6. SCHEMA ZAPOJENIA ROZVODU (62.72 kB)

VO-7. OSV.stožiar 6m (55.83 kB)

VO-8. SKRIŇA SPP2C (1.51 MB)

VO-9. VZOROVÉ REZY KABEL. RYHOU (44.72 kB)

Vykaz vymer_I.etapa_VO_Malachov (40.5 kB)

vykres Ortutska VO (236.21 kB)

 

Výzva na predloženie ponuky k zákazke - Ovodňovacie žľaby v Malachove (Ortútska cesta - RD Lichá)

Výzva na predloženie ponuky - Odvodňovacie žľaby v Malachove (Ortútska cesta - RD Lichá) (61 kB)

Priloha c. 1 Vyzvy_Vykaz vymer_odvodnovacie zlaby (11.3 kB)

 

Výzva na predloženie ponuky vrátane príloh k zákazke Oprava oporného múra pred budovou ZŠ s MŠ

Výzva na predloženie ponuky - Oprava oporného múra pred budovou ZŠ s MŠ (77.5 kB)

Výkaz výmer - Oprava oporného múra pred budovou ZŠ s MŠ (90.5 kB)

statický posudok (1.47 MB)

 

Výzva na predloženie ponuky na zákazku - Informačný systém v obci Malachov

Výzva na predloženie ponuky - Informačný systém v obci Malachov (220.5 kB)

Príloha č.1 - opis predmetu zákazky - Informačný systém v obci Malachov (759 kB)

 

Výzva na predloženie ponuky na zákazku - Oprava miestnych komunikácii v obci Malachov

Výzva na predloženie ponuky_oprava komunikacii_Malachov.doc (69 kB)

Priloha c. 1 Vyzvy_Vykaz vymer_oprava miestnych komunikacii_Malachov.xls (48.5 kB)

 

Výzva na predloženie ponuky na predmet zákazky - Oprava budovy TJ Slovan Malachov

Výzva - Oprava budovy TJ Slovan Malachov (64 kB)

Príloha č. 1 k výzve - Oprava budovy TJ Slovan Malachov (60.88 kB)

Príloha č.2 - Oprava budovy TJ Slovan Malachov (394.35 kB)

 

Prieskum trhu - predloženie cenovej ponuky na zhotovenie sadrokartónových podhľadov v budove TJ Slovan Malachov. Cenové ponuky je možné predložiť do 5.2.2021 do 10,00 elektronicky na e-mail: starosta@malachov.sk  - výkaz výmer TJ Slovan Malachov - sadrokartónové podhľady (10.77 kB)

 

Výzvu na predloženie ponuky v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní na predmet zákazky  Rekonštrukcia elektroinštalácie v budove TJ Slovan Malachov:

Výzva na predloženie ponuky_rekonstrukcia elektro_TJ_Malachov.pdf

Priloha c. 1 Vyzvy_opis predmetu zakazky_rekonstrukcia elektroinstalacie_TJ_Malachov.rar

Priloha c. 2 Vyzvy_navrh ZoD_rekonstrukcia elektroinstalacie_TJ_Malachov.pdf

Výzva na predloženie ponuky - energetický audit Malachov:

výzva na predloženie ponuky-energetický audit (657.96 kB)

príloha č.1 spôsob určenia ceny (351.6 kB)

príloha č. 2 ZoD (573.73 kB)

Výzva na predkladanie ponuky:

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obciach Mikroregiónu Pozdola Bystrice

výzva VO

Príloha návrh na plnenie kritéria

Príloha špecifikácia a cenová ponuka

Prieskum trhu na služby spojené s obstaraním územnoplánovacej dokumentácie pre obec Malachov a to na práce:

  1. Prerokovanie konceptu Územného plánu obce Malachov (ďalej len „ÚPD“) a vypracovanie súborného stanoviska
  2. Dohľad nad spracovaním návrhu ÚPD počas prác na návrhu
  3. Prerokovanie návrhu ÚPD, vyhodnotenie stanovísk a pripomienok včítane podania žiadosti o posúdenie návrhu ÚPD na okresný úrad, odbor výstavby a bytovej politiky podľa §25 ods.1 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon, ďalej len „SZ“)
  4. Vypracovanie podkladov pre schválenie ÚPD
  5. Dohľad nad dopracovaním ÚPD, zabezpečenie jeho overenia a uloženia podľa §28 SZ

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena v EUR vrátane DPH na dodanie predmetu zákazky. Termín na dodanie cenovej ponuky je do 14.6.2019 do 12,00 mailom na starosta@malachov.sk. Termín realizácie je od júna 2019.

Výzva na predloženie ponuky - Zimná údržba miestnych komunikácií a odstavných plôch na území obce Malachov - výzva na zimnú údržbu 2019/2020

Záznam o vykonaní prieskumu trhu - Zimná údržba komunikácií 2018/2019 - tu ku stiahnutiu .pdf, 371,05 kB

Výzva na predloženie ponuky_Rekonštrukcia uhoľne na knižnicu vrátane odvodnenia budovy školyVyzva_§ 117_kniznica_odvodnenie skoly_Malachov.doc (60 kB)Priloha c. 1 Vyzvy_vykaz vymer_kniznica_odvodnenie_skola_Malachov.xlsx (81.84 kB)

Výzva na predloženie ponuky - Oprava striech_Kultúrny dom a objekt športového areáluPriloha c. 1 Vyzvy_vykaz vymer_oprava striech_sportovy areal_KD_Malachov.xlsx (55.36 kB)Vyzva_§ 117_oprava striech_sportovy areal_KD_Malachov.doc (59 kB)

Zápisnica o vyhodnotení ponúk - Oprava striech KD a TJ Slovan Malachov - zápisnica o vyhodnotení ponúk

Výzva na predloženie ponuky - Oprava striech KD a TJ Slovan Malachovvýzva oprava striech KD a TJpríloha č. 1príloha č.2

Výzva na predlolženie ponuky na rekonštrukciu uhoľne na knižnicu v budove ZŠ s MŠvýzva - rekonštrukcia uhoľnepríloha č.1

Výzva na predloženie ponuky na odvodnenie budovy ZŠ s MŠvýzva - odvodnenie budovypríloha č.1