Navigácia

Obsah

Verejné obstarávanie

Obec Malachov a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ako verejný obstarávateľ je podľa § 7 ods. 1 písm. b), zákona NR SR č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom, ktorý je povinný pri zadávaní zákaziek postupovať podľa príslušných ustanovení citovaného zákona.

Verejné obstarávanie predstavuje postupy, ktorými sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb, koncesia a súťaž návrhov.

Smernica Verejné obstarávanie 2017 - tu ku stiahnutiu .pdf, 4,15 MB

Smernica č. 2/2019 o postupe obce Malachov pri verejnom obstarávaní - smernica o VO 2019

Výzva na predkladanie ponuky:

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obciach Mikroregiónu Pozdola Bystrice

výzva VO

Príloha návrh na plnenie kritéria

Príloha špecifikácia a cenová ponuka

Prieskum trhu na služby spojené s obstaraním územnoplánovacej dokumentácie pre obec Malachov a to na práce:

  1. Prerokovanie konceptu Územného plánu obce Malachov (ďalej len „ÚPD“) a vypracovanie súborného stanoviska
  2. Dohľad nad spracovaním návrhu ÚPD počas prác na návrhu
  3. Prerokovanie návrhu ÚPD, vyhodnotenie stanovísk a pripomienok včítane podania žiadosti o posúdenie návrhu ÚPD na okresný úrad, odbor výstavby a bytovej politiky podľa §25 ods.1 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon, ďalej len „SZ“)
  4. Vypracovanie podkladov pre schválenie ÚPD
  5. Dohľad nad dopracovaním ÚPD, zabezpečenie jeho overenia a uloženia podľa §28 SZ

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena v EUR vrátane DPH na dodanie predmetu zákazky. Termín na dodanie cenovej ponuky je do 14.6.2019 do 12,00 mailom na starosta@malachov.sk. Termín realizácie je od júna 2019.

Výzva na predloženie ponuky - Zimná údržba miestnych komunikácií a odstavných plôch na území obce Malachov - výzva na zimnú údržbu 2019/2020

Záznam o vykonaní prieskumu trhu - Zimná údržba komunikácií 2018/2019 - tu ku stiahnutiu .pdf, 371,05 kB

Výzva na predloženie ponuky_Rekonštrukcia uhoľne na knižnicu vrátane odvodnenia budovy školyVyzva_§ 117_kniznica_odvodnenie skoly_Malachov.doc (60 kB)Priloha c. 1 Vyzvy_vykaz vymer_kniznica_odvodnenie_skola_Malachov.xlsx (81.84 kB)

Výzva na predloženie ponuky - Oprava striech_Kultúrny dom a objekt športového areáluPriloha c. 1 Vyzvy_vykaz vymer_oprava striech_sportovy areal_KD_Malachov.xlsx (55.36 kB)Vyzva_§ 117_oprava striech_sportovy areal_KD_Malachov.doc (59 kB)

Zápisnica o vyhodnotení ponúk - Oprava striech KD a TJ Slovan Malachov - zápisnica o vyhodnotení ponúk

Výzva na predloženie ponuky - Oprava striech KD a TJ Slovan Malachovvýzva oprava striech KD a TJpríloha č. 1príloha č.2

Výzva na predlolženie ponuky na rekonštrukciu uhoľne na knižnicu v budove ZŠ s MŠvýzva - rekonštrukcia uhoľnepríloha č.1

Výzva na predloženie ponuky na odvodnenie budovy ZŠ s MŠvýzva - odvodnenie budovypríloha č.1