Navigácia

Obsah

Verejné obstarávanie

Obec Malachov a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ako verejný obstarávateľ je podľa § 7 ods. 1 písm. b), zákona NR SR č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom, ktorý je povinný pri zadávaní zákaziek postupovať podľa príslušných ustanovení citovaného zákona.

Verejné obstarávanie predstavuje postupy, ktorými sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb, koncesia a súťaž návrhov.

Smernica Verejné obstarávanie - tu ku stiahnutiu .pdf, 4,15 MB

Smernica č. 1/2013 o postupe obce Malachov pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou v rámci verejného obstarávania - tu ku stiahnutiu .pdf, 963,63 kB

Záznam o vykonaní prieskumu trhu - Zimná údržba komunikácií 2018/2019 - tu ku stiahnutiu .pdf, 371,05 kB