Navigácia

Obsah

Zasadnutia

Obecné zastupiteľstvo sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za dva mesiace. Jeho zasadnutie zvoláva a vedie starosta, ak tento zákon neustanovuje inak. Prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva zvoláva starosta zvolený v predchádzajúcom volebnom období tak, aby sa uskutočnilo do 30 dní od vykonania volieb.

Ak požiada o zvolanie zasadnutia obecného zastupiteľstva aspoň tretina poslancov obecného zastupiteľstva, starosta zvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva do 10 dní od doručenia žiadosti na jeho konanie, ak žiadosť neobsahuje iný termín.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva možno uskutočniť aj vtedy , ak ho starosta nezvolá; v takomto prípade ho môže zvolať zástupca starostu alebo iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom.

Návrh programu rokovania sa oznamuje a zverejňuje na úradnej tabuli aspoň tri dni pred zasadnutím obecného zastupiteľstva alebo, ak ide o mimoriadne zasadnutie, aspoň 24 hodín pred jeho konaním.

Obecné zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore. Spôsobilé rokovať a uznášať sa je vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Na prijatie uznesenia obecného zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov, na prijatie nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov.

Ak obecné zastupiteľstvo nie je spôsobilé rokovať a uznášať sa, starosta zvolá do 14 dní nové zasadnutie.

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva - tu ku stiahnutiu .doc, 115,5 kB

Dodatok č.1 k Rokovaciemu poriadku - tu ku stiahnutiu .doc, 77,5 kB

Plánované termíny riadnych zasadnutí OZ na rok 2019 - tu ku stiahnutiu .pdf, 145,27 kB

2019

Uznesenia z VIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malachov z dňa 18.09.2019 Stiahnuté: 18x | 08.10.2019

Zápisnica z VIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malachov zo dňa 18.09.2019 Stiahnuté: 20x | 08.10.2019

Zápisnica z VII.zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malachov zo dňa 26.6.2019 Stiahnuté: 80x | 22.07.2019

Uznesenia z VII. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malachov zo dňa 26.6.2019 Stiahnuté: 59x | 01.07.2019

Zápisnica z VI. zasadnutia obecneho mimoriadneho zastupiteľstva obce Malachov zo dňa 21.05.2019 Stiahnuté: 56x | 19.06.2019

Zápisnica z V. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malachov zo dňa 244.2019 Stiahnuté: 70x | 30.05.2019

Uznesenie z VI. zasadnutia obecného zastupitešstva zo dňa 21.5.2019 Stiahnuté: 57x | 27.05.2019

Uznesenie z V. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malachov zo dňa 24.4.2019 Stiahnuté: 106x | 02.05.2019

Zápisnica z IV. zasadbnutia obecného zastupiteľsta obce Malachov zo dňa 27.2.2019 Stiahnuté: 74x | 03.05.2019

Uznesenia z IV. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malachov zo dňa 27.2.2019 Stiahnuté: 86x | 28.03.2019

Zápisnica z III. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malachov zo dňa 16.1.2019 Stiahnuté: 79x | 13.02.2019

Uznesenia z III. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malachov zo dňa 16.1.2019 Stiahnuté: 67x | 13.02.2019

2018

Zápisnica z II. zasadnutia obecnho zastupiteľstva obce Malachov zo dňa 5.12.2018 Stiahnuté: 60x | 13.02.2019

Zápisnica z I. zasadnutia (ustanovujúceho) obecného zastupiteľstva obce Malachov zo dňa 28.11.2018 Stiahnuté: 51x | 13.02.2019

Uznesenia z II. zasadnutia obecnho zastupiteľstva obce Malachov zo dňa 5.12.2018 Stiahnuté: 49x | 13.02.2019

Uznesenia z I. zasadnutia (ustanovujúceho) obecného zastupiteľstva obce Malachov zo dňa 28.11.2018 Stiahnuté: 59x | 13.02.2019

2015 - 2018

Zápisnica z I. zasadnutia obecného zastupiteľstva (riadne) zo dňa 2.1.2015 Stiahnuté: 54x | 13.02.2019

Uznesenia z I. (ustanovujúceho) zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malachov zo dňa 2.1.2015 Stiahnuté: 49x | 13.02.2019

Uznesenia a zápisnice za funkčné obdobie 2015 - 2018 Stiahnuté: 65x | 13.02.2019

2011 - 2014

Zápisnica z I. (ustanovujúceho) zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malachov zo dňa 4.1.2011 Stiahnuté: 40x | 13.02.2019

Stránka