Navigácia

Obsah

Výberové konanie na pozíciu riaditeľa miestnej ZŠ s MŠ

Typ: ostatné
Obec Malachov vyhlasuje výberové konanie na pozíciu riaditeľa školy - ZŠ s MŠ v Malachove

Obec Malachov, RNDr. Lucia Ferenc Gajdúšková, v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje výberové konanie na pozíciu riaditeľa školy:

 

 

Základná škola s materskou školou Malachov, Banícka 52, Malachov

 

 

V Malachove 01.06.2020                                                                                            Číslo: 152/2020

 

       Na výkon kariérovej pozície riaditeľa základnej školy sa požaduje splnenie predpokladov podľa § 9 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len zákon č. 138/2019 Z. z. ) a § 39 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z., ktoré sú:

 

KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY:

 

       Kvalifikačné predpoklady v zmysle § 10 - § 12 zákona č. 138/2019 Z. z. - vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v príslušnom odbore vzdelania alebo v študijnom odbore a v príslušnom študijnom programe pre kategóriu učiteľa základnej školy.

 

 

OSTATNÉ PREDPOKLADY A PODMIENKY:

 

 1. zaradenie do kariérneho stupňa učiteľ s prvou atestáciou (§ 39 ods. 3 písm. b) zákona č. 138/2019 Z. z.)
 2. výkon pedagogickej činnosti minimálne 5 rokov, bez dôb materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky (§ 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej len zákon č. 596/2003 Z. z.),
 3. bezúhonnosť (§ 15 zákona č. 138/2019 Z. z.),
 4. zdravotná spôsobilosť - telesná spôsobilosť a duševná spôsobilosť (§ 16 zákona č. 138/2019 Z. z.),
 5. ovládanie štátneho jazyka (§ 17 zákona č. 138/2019 Z. z.)

 

OSTATNÉ POŽIADAVKY:

 

   Znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov pre riadenie školy – samostatného právneho subjektu:

 

 • Ústava Slovenskej republiky,
 • Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

 

OSOBNOSTNÉ PREDPOKLADY:

 • schopnosť rozhodovať,
 • dobré komunikačné zručnosti,
 • osobnostná zrelosť a morálne vlastnosti,
 • systémové a koncepčné myslenie,
 • schopnosť pracovať v kolektíve,
 • schopnosť motivovať.

 

Prihlášku do výberového konania doloženú o:

 

 1. doklady o vzdelaní,
 2. preukázanie telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti pre výkon pozície riaditeľa školského zariadenia - potvrdenie všeobecného lekára,
 3. čestné prehlásenie uchádzača o bezúhonnosti,
 4. návrh koncepcie rozvoja Základnej školy s materskou školou Malachov ( § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z.),
 5. profesijný životopis,
 6. motivačný list,
 7. potvrdenia o pedagogickej činnosti,
 8. písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

 

zasielajte do 01. 07. 2020 na adresu:

Obecný úrad Malachov

Ortútska cesta 145

974 05 Malachov

 

s vyznačením na obálke:

NEOTVÁRAŤ

VÝBEROVÉ KONANIE ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU MALACHOV,

číslo: 152/2020  

Kontaktná osoba: RNDr. Lucia Ferenc Gajdúšková, telefón: 0918 363 629


Príloha

Vytvorené: 1. 6. 2020
Posledná aktualizácia: 1. 6. 2020 15:28
Autor: Správca Webu