Navigácia

Obsah

Výberové konanie na pozíciu ekonóm - účtovník pre obec Malachov

Typ: ostatné
Obec Malachov v súlade s ust. §6 ods. 1 zák. NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v y h l a s u j e výberové konanie na obsadenie pracovného miesta na Obecnom úrade Malachov, na pozíciu Ekonóm-účtovník, administratívny pracovník.

Výberové konanie na pozíciu ekonóm

Výberové konanie na pozíciu ekonóm-účtovník

 

Obec Malachov , Ortútska cesta 145, 974 05 Malachov

v súlade s ust. §6 ods. 1 zák. NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie pracovného miesta na Obecnom úrade Malachov, na pozíciu

Ekonóm-účtovník, administratívny pracovník

 

Náplň práce:

 • samostatné a komplexné vedenie podvojného účtovníctva vo verejnej správe (obce), spracovávanie kvartálnych a ročných účtovných a rozpočtových uzávierok, rozpočtové hospodárenie obce, záverečný účet obce a výročná správa, rozpočet obce, spracovávanie rozpočtovníctva v RIS SAM (rozpočtový informačný systém pre samosprávy) , práca v účtovnom programe URBIS,
 • spracovanie vnútroorganizačných dokumentov a smerníc pre úsek rozpočtovania a financovania,
 • vypracúvanie podkladov pre finančné, daňové a iné orgány,
 • zabezpečovanie kontroly hospodárenia organizácie a jej podriadených zložiek, kontrola zostatkov na účte, sledovanie a dodržiavanie čerpania záväzných limitov rozpočtu, vrátane ostatných výdavkov,
 • samostatné vedenie pracovno – právnej agendy obce,
 • evidencia a úhrada došlých faktúr,
 • spolupráca pri vypracovávaní žiadostí, realizácii a vyúčtovávaní dotácií z rôznych projektov, dotačných systémov a z eurofondov.

Miesto výkonu práce: Obec Malachov

Pracovný pomer: zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky, úväzok - polovičný

Kvalifikačné požiadavky:

 • vysokoškolské resp. stredoškolské vzdelanie ekonomického smeru
 • prax v podvojnom účtovníctve so zameraním na verejnú správu ( minimálne 1 rok),

Vyžadované počítačové znalosti:

 • Internet/e-mail/www/ - pokročilý
 • Microsoft Excel, Word - pokročilý
 • Účtovný program - URBIS

 

Vodičský preukaz: Skupina B (nie je podmienkou)

Iné požiadavky:

 • znalosť legislatívy vo verejnej správe vítaná, ( Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách vo verejnej správe v z.n.p., zákon č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p., zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p., zákon ,zákon o verejnom obstarávaní, zákon č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon o ochrane osobných údajov),
 • ovládanie účtovníctva vo verejnej správe
 • samostatnosť,
 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť na prácu,
 • flexibilita a chuť učiť sa,
 • časová flexibilita, vycestovanie – absolvovanie vyžadovaných školení na prácu v informačných systémoch vo verejnej správe

 

Nástup do zamestnania a platobné podmienky :

 • nástup do zamestnania – od 02.01.2021 ( možná dohoda),
 • plat v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Výberové konanie sa uskutoční formou osobného pohovoru s uchádzačom na základe písomnej pozvánky.

Vyžadované doklady, ktoré je potrebné pripojiť k žiadosti:

 • profesijný životopis,
 • kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (, ktorú uchádzač v prípade záujmu o pracovnú pozíciu nahradí úradne overeným dokladom o vzdelaní),
 • čestné prehlásenie o odbornej praxi,
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti, ktoré uchádzač v prípade záujmu o pracovnú pozíciu nahradí originálom výpisu z registra trestov),
 • písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosť a vyžadované doklady do výberového konania na obsadenie pracovnej pozície je potrebné doručiť do 16.11.2020 do 12:00 hod., v uzatvorenej obálke s označením „Výberové konanie – ekonóm – účtovník NEOTVÁRAŤ“, na adresu: Obecný úrad Malachov, Ortútska cesta 145, 974 05 Malachov.

Uchádzači o pracovnú pozíciu môžu doručiť svoje žiadosti o zaradenie do výberového konania poštou alebo osobne, do podateľne obecného úradu obce Malachov.

Obec Malachov si vyhradzuje právo:

 • nevybrať žiadneho z uchádzačov,
 • zrušiť výberové konanie na pracovnú pozíciu ekonóm – účtovník.

 

Informácie:

Obecný úrad Malachov, Ortútska cesta 145, 974 05 Malachov, ou@malachov.sk,

048/410 40 30

 

RNDr. Lucia Ferenc Gajdúšková

starostka obce Malachov


Prílohy

Vytvorené: 19. 10. 2020
Posledná aktualizácia: 20. 10. 2020 07:41
Autor: Správca Webu