Európska únia

Navigácia

Obsah

Prieskum trhu

Typ: ostatné
Obec Malachov robí prieskum trhu na služby spojené s obstaraním územnoplánovacej dokumentácie pre obec Malachov

Obec Malachov

robí prieskum trhu a žiada o vypracovanie cenovej ponuky na služby spojené s obstaraním územnoplánovacej dokumentácie pre obec Malachov a to na práce:

  1. Prerokovanie konceptu Územného plánu obce Malachov (ďalej len „ÚPD“) a vypracovanie súborného stanoviska
  2. Dohľad nad spracovaním návrhu ÚPD počas prác na návrhu
  3. Prerokovanie návrhu ÚPD, vyhodnotenie stanovísk a pripomienok včítane podania žiadosti o posúdenie návrhu ÚPD na okresný úrad, odbor výstavby a bytovej politiky podľa §25 ods.1 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon, ďalej len „SZ“)
  4. Vypracovanie podkladov pre schválenie ÚPD
  5. Dohľad nad dopracovaním ÚPD, zabezpečenie jeho overenia a uloženia podľa §28 SZ

 

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena v EUR vrátane DPH na dodanie predmetu zákazky. Termín na dodanie cenovej ponuky je do 14.6.2019 do 12,00 mailom na starosta@malachov.sk. Termín realizácie je od júna 2019.


Vytvorené: 10. 6. 2019
Posledná aktualizácia: 10. 6. 2019 15:20
Autor: Správca Webu